Monday, January 27, 2014

Dynasty Warriors 8 PV2

10 karakter baru yaitu:
*Wei: Li Dian, Yue Jin.
*Shu: Guan Xing, Guan Yinping, Zhang Bao.
*Wu: Lu Su, Han Dang.
*Jin: Wen Yang, Jia Chong, Zhang Chunhua.
 dan munculnya Zuo Ci di Others